exodiari 

Ciències de la vida i la salut

El mot exodiari sembla que és un compost format pel prefix exo- i el mot diari, referit a la narració en què es van anotant els fets que s’esdevenen dia a dia. Això és el que es pot deduir del llibre de Riba Campos, La metodologia qualitativa en l’estudi del comportament, on podem veure el fragment següent, que parla de tipus de diaris i els classifica en dues classes, els autodiaris o endodiaris i els al·lodiaris o exodiaris:

 • Autodiaris o endodiaris: són els autèntics diaris amb valor documental, d’observació indirecta, escrits per un subjecte sobre el tema de la seva pròpia vida. Són textos redactats en primera persona. Són els diaris que interessen especialment a la metodologia qualitativa.

Al·lodiaris o exodiaris: són diaris amb valor de registre narratiu, escrits per un investigador sobre el tema i subjectes que està investigant. Es tracta de materials d’observació participant o no participant. Els textos estan redactats sovint en tercera persona. Poden interessar eventualment a l’anàlisi qualitativa, però també es presten a altres tipus d’anàlisi.

 

Context

1.3.1. L’observació: definició i principals classificacions (sistemàtica i asistemàtica, participant i no participant, directa i indirecta, etc.)
1.3.2. Els registres narratius: definició i tipus (exodiaris, espècimens i incidents crítics, verbals o no verbals)
1.3.3. L’entrevista: definició, tipus i fases
1.3.4. Els qüestionaris: definició i fases

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS