reselecció o resselecció 

Gramàtica

Pel que fa a la grafia dels derivats amb el radical començat per essa, cal tenir en compte el punt 2.6.2. de la gramàtica de l’IEC, La grafia del so fricatiu alveolar sord ([s]): c, ç, s i ss, on es diu el següent:

En obertura sil·làbica (en context intervocàlic)

En general, s’escriu ss:
• En mots simples: crossa, missa, tassa
• En derivats d’un radical començat per s amb els prefixos a- (no negatiu), des- i dis- (negatius), re-: assaltar, dessalar, dissort, ressò (però amb s resecció)
• En bissextil, pressentir, pressuposar, pressupost, prosseguir, reressaga; altressí, tornassol

En obertura sil·làbica (a l’interior de mot, en context no intervocàlic)

S’escriu ss en els mots començats per sots-, trans- davant s-: sotssecretari, transsiberià

 D’acord amb aquesta norma, els derivats amb el prefix re- i un radical començat per s-, la dupliquen. Per tant, cal escriure resselecció (re- + selecció).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS