altermundisme o altermundialisme 

Dret i ciències socials

El mot altermundisme o altermundialisme provenen del mot francès altermondialisme, que posteriorment va passar a l’anglès amb les formes altermondialism o altermondialization (juntament amb la forma alter-globalization, creada per analogia a anti-globalization). Aquest terme fa referència a un moviment social que s’oposa a la globalització neoliberal, però és favorable a una globalització respectuosa amb els drets humans, el medi ambient, la sobirania nacional i la diversitat cultural. Aquest moviment s’identifica amb el conegut eslògan «another world is possible», que ha donat lloc al mot en qüestió.

Com se n’ha de dir, doncs, en català d’aquest moviment que aposta per un «altre món» i dels seus partidaris? Altermundialisme i altermundialistes (calcant la forma francesa i anglesa)? O bé altermundisme i altermundistes, per analogia amb el tercermundisme?

Si de tercer món tenim tercermundisme, sembla lògic pensar que d’un altre món hem de tenir altermundisme i no pas altermundialisme. Curiosament, en francès, també fan referència al tercermundisme amb la forma tiers-mondisme (i no pas tiers-mondialisme). Aleshores, per què van fer altermondialisme i no altermondisme?  Doncs, segurament, perquè la forma altermondialisme no està formada sobre un autre monde, sinó sobre un altre mondialisme, que és el mot que s’usa en francès en substitució de l’anglicisme globalització. Així, en francès, hi ha el mondialisme o mondialisation, l’antimondialisation i l’altermondialisme, que fan referència tres conceptes diferents. En anglès, generalment, reben el nom de globalism o globalization, anti-globalization i alter-globalization.

En català, per referir-se a la intensificació de la interdependència econòmica a escala mundial, s’usa més el calc anglès globalització que no pas mundialització (veg. Enciclopèdia.cat). Per la mateixa raó, el corrent ideològic contrari a aquesta tendència s’anomena moviment antiglobalització més que antimundialització (que trobem relativament poc documentat). Per contra, pel que fa al moviment en favor d’«un altre món», és a dir, d’un altre tipus de globalització o mundialització, trobem com a forma més usada altermundisme/altermundista (que és la forma analògica de tercermundisme/tercermundista), menys documentada la forma altermundialisme/altermundialista (que és la forma paral·lela al terme francès) i molt poc documentada la forma alterglobalització/alterglobalista (que seria el més esperable tenint en compte els majoritaris globalització i antiglobalització).

Així, doncs, hi ha tres formes possibles que, en resum presenten els següents pros (+) i contres (-):

altermundisme/altermundista: (+) forma més freqüentment usada; (+) formada per analogia amb tercermundisme a partir de l’expressió «un altre món és possible»; (–) no és la forma usada internacionalment; només s’ha documentat en català i en castellà.

altermundialisme/altermundialista: (+) forma relativament freqüent; (+) és la formació calcada del francès, que és la llengua en què es va originar aquest terme; (+) s’usa també en anglès i altres llengües; (+) és una formació correcta en català; (-) el nucli mundialisme, no és el més corrent en la formació dels termes propers, que es formen sobre l’adjectiu global (globalització, antiglobalització).

alterglobalització/alterglobalista: (+) mot formalment similar als del mateix camp conceptual; (+) forma internacional; (+) el nucli globalització, malgrat ser un calc de l’anglès, és la forma recollida en a l’Enciclopèdia.cat; (-)forma poc usada en català.

De totes tres opcions, la que pot ser més confusa és la primera, tot i ser la més usada, ja que sembla que faci referència a la ‘cerca d’un altre món’ quan, en realitat, el que cerquen és ‘una altra mundialització’ —encara que, òbviament, l’obtenció d’una altra mundialització comporti el sorgiment d’un alte món. Per aquesta raó, i per fidelitat a la formació original del terme, sembla preferible la forma altermundialisme/altermundialista, i, per raons de paral·lelisme lingüístic, també és igualment acceptable la forma alterglobalització/alterglobalista

Bibliografia

«Mondialisme» dins la Wikipedia.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS