interpolador/interpolatori 

Matemàtiques

Si bé el derivat adjectival del verb interpolar tant pot ser interpolador, com interpolatori, com interpolatiu, ja que hi ha mecanismes per explicar qualsevol d’aquestes formacions, el DIEC i el GDLC recullen interpolador i interpolatiu amb significats lleugerament diferents:

interpolador -a
adj. i m. i f. [LC] [FLL] [MT] Que interpola o que s’utilitza per a interpolar. Polinomi interpolador.
interpolatiu -iva

adj. [LC] [FLL] [MT] Relatiu o pertanyent a la interpolació.

Pel que fa als casos concrets del context d’aquesta consulta, l’expressió polinomi interpolador, la trobem recollida al DIEC, i les fórmules interpolatòries (juntament amb les fórmules d’interpolació) estan molt ben documentades a Internet, mentre que les fórmules interpolatives estan molt poc documentades. L’adjectiu interpolatori -òria no està recollit en cap diccionari català consultat, però és un derivat culte pres del llatí interpolator -oris.

Context

Polinomi interpolador; fórmules de derivació/d’integració interpolatòria.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS