periqueràtic 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu periqueràtic es troba documentat en anglès, amb la forma gràfica perikeratic amb el significat de pericorneal i amb l’etimologia de peri- (‘al voltant’) + keras (‘banya’).

L’adjectiu pericorneal es troba recollit en els diccionaris catalans. Però, a Internet, trobem poques ocurrències de l’expressió hiperèmia pericorneal si ho comparem amb hiperèmia periqueràtica.

L’adjectiu pericorneal és un compost híbrid de prefix grec + arrel llatina. Cal tenir present que es prefereixen els compostos cultes amb els dos formants de la mateixa procedència (grec + grec o bé llatí + llatí). Aquesta pot ser una raó per preferir la forma periqueràtic a pericorneal, o, si més no, per no condemanar-la. La possibilitat deformar un compost llatí + llatí, que seria circumcorneal, no es troba documentada juntament amb hiperèmia, tot i que la fora es troba recollida al DEM.

Finalment, cal tenir en compte que l’adjectiu periqueràtic presenta l’anomalia d’haver transliterat la kappa grega en una qu catalana, enlloc de fer-ho en una c. Però aquesta anomalia és bastant corrent en molts dels mots derivats del mot grec keras -atos: queratina, queratosi, etc. 

Context

Un pacient presenta hiperèmia periqueràtica

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS