locacional o local 

Economia i empresa

L’adjectiu locacional és probablement un calc de l’anglès locational, que podem trobar en el terme locational factor o location factor, tal com reflecteix la base de dades IATE:

Domain   Building and public works  
Domain note   aménagement du territoire:planification urbaine et régionale 
 en 
Definition any variable which is significant in determining choice of location for an activity 
Definition Ref. Goodall,Dict of human geography,Penguin Books,1987 

Term location factor 
Reliability 3 (Reliable) 
Term Ref. Goodall,Dict of human geography,Penguin Books,1987;BTP,Term town and country planning,1978 
Term Note such factors are diverse:environmental considerations(climate,water availability),supply of individual factors of production,characteristics of space itself(problems of overcoming distance,agglomeration) 
Date 24/09/2003  

Term locational factor 
Reliability 3 (Reliable) 
Term Ref. BTP,Term town and country planning,1978 
Term Note such factors are diverse:environmental considerations(climate,water availability),supply of individual factors of production,characteristics of space itself(problems of overcoming distance,agglomeration) 
Date 24/09/2003  

 es 
Definition factor que explica la implantación en el espacio de una actividad económica, de un grupo humano, etc. 
Definition Ref. TERMCAT. Diccionari de geografia humana  

Term factor de localización 
Reliability 3 (Reliable) 
Term Ref. TERMCAT. Diccionari de geografia humana 
Date 24/09/2003  

Tal com es pot veure, el terme anglès es relaciona amb la forma castellana factor de localización, procedent d’una obra del TERMCAT i que podem trobar fàcilment al Cercaterm:

 factor de localització    

Geografia humana>

Factor que explica la implantació en l’espai d’una activitat econòmica, d’un grup humà, etc.

Al Termium trobem la mateixa proposta per al francès: facteur de localisation o facteur d’emplacement

En el context de la consulta, però, l’ús de l’adjectiu dimensional fa preferir una forma adjectival paral·lela i per aquesta raó s’usa l’adjectiu locacional, encara que més endavant es parla sempre de localització, com podem veure en les frases següents. L’adjectiu locacional, però, a més de no estar recollit en cap obra lexicogràfica o terminològica de referència, presenta el problema de derivar d’un primitiu —locació— que no existeix en català o que existeix amb un altre significat (‘acció de llogar’, ‘contracte d’arrendament’). En anglès, en canvi, el derivat locational prové del mot anglès location ‘localització’.

Per esquivar aquest problema també hi ha la possibilitat de fer un derivat adjectival de localització, amb la qual cosa obtenim localitzacional. Aquest derivat es documenta, però poc, probablement perquè en resulta un mot una mica llarg.

La forma locacional, encara que s’usi per influència de l’anglès, també es podria justificar des del català com un derivat construït sobre una arrel culta locatio, que justament significa ‘localització’. És a dir, el català disposa d’un substantiu deverbal localització, que deriva d’un verb localitzar que s’ha creat a partir de l’arrel adjectival local. En llatí, però, existeix un verb locare i un deverbal locatio amb el mateix significat que tenen en català localitzar i localització. Així, de la mateixa manera que tenim un adjectiu locatiu, pres del baix llatí locativus i que significa ‘que indica el lloc’, també podríem justificar un locacional amb el significat ‘relatiu o pertanyent a la localització’. 

La possibilitat de substituir locacional per local no és adequada, ja que el primer fa referència a la localització, ubicació o emplaçament, mentre que local fa referència a allò que pertany a un lloc determinat. 

Context

Ser capaç d’analitzar els factors locacionals i dimensionals.

5. Localització de l’empresa

*  En aquest bloc s’estudia la importància d’una localització correcta de l’empresa per aconseguir l’èxit empresarial i es treballa, a més, l’ús d’alguns mètodes numèrics de localització.

5.1. Introducció. Què és la localització?

5.2. Factors que influeixen en la localització

5.3. Teories de la localització

5.4. Mètodes quantitatius de localització

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Inter-Active Terminology for Europe (IATE). <http://europa.eu/languages/es/document/100>.

Termium. <http://btb.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=001>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS