ortomòrfia 

Ciències de la vida i la salut

El mot ortomòrfia es troba força documentat en castellà i també definit en un diccionari mèdic en línia, on podem llegir:

Ortomorfia:
(Del griego orthos, correcto, y morphē, forma). «Arte de prevenir y corregir las deformidades del cuerpo» (Delpech). Palabra propuesta para reemplazar el término ortopedia que implica erróneamente la limitación de este arte al tratamiento de los niños. Ortomorfismo.  

Aquesta informació no és exacta, ja que la forma sufixada -pèdia, si bé deriva de la mateixa arrel que paĩs, paidós ‘nen’, vol dir ‘educació’, tal com recullen els diccionaris, i és el formant que trobem també en enciclopèdia o logopèdia.

També cal tenir present que en la primera edició del DEM i dins l’entrada ortopèdia, es fan constar els sinònims ortomòrfia, ortopràxia, ortosi i ortoteràpia. Aquesta informació ha desaparegut en la segona edició del DEM i en l’edició digital.

En qualsevol cas, i deixant de banda la qüestió del significat d’ortomòrfia en relació amb ortopèdia, des d’un punt de vista lingüístic no presenta problemes de formació. 

Context

Tècniques de reeducació unguial. Concepte. Classificació. Definició i tècniques d’ortoníxia i ortomòrfia.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS