psicogen o psicogènic? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb els usos preferents per a les terminacions -gen i -gènic (veg. l’apunt corresponent de La finestra neològica, reproduït en el fitxa 2361 del Sens dubte), si diem que la fibromiàlgia és una síndrome psicògena volem dir que determina la psicogènesi (és a dir, la gènesi o formació de la psique); si diem que és una síndrome piscogènica volem dir o bé que és objecte d’estudi de la psicogènia (disciplina que estudia la gènesi i formació de la psique), o bé que és una síndrome produïda per la psique. El més probable és això darrer, ja que sembla que la fibromiàlgia és una síndrome d’origen psíquic. 

Aquestes són les definicions del DEM per als termes relacionats psicogen, psicogènesi, psicogènic, psicogènia i psique.

psicogen -ògena adj
Dit de l’element, factor, situació, etc, que determinen la psicogènesi.
 
psicogènesi f
Gènesi i formació de la psique.  
 
psicogènic -a adj
1 Relatiu o pertanyent a la psicogènia.
2 Produït per la psique.
 
psicogènia f
Disciplina que estudia la gènesi i formació de la psique a partir de l’observació dels condicionaments i esdeveniments psíquics, la influència dels quals és determinant de les formes i manifestacions normals i patològiques de la persona, com a individu i com a membre d’un grup social.
 
psique f
Terme, usat sobretot pels psicòlegs i psicoanalistes moderns, en comptes dels mots ànima o esperit, que es refereix a la totalitat organitzada dels processos conscients i inconscients i a l’activitat intencional de l’home.
 
 
Context

La fibromiàlgia i altres síndromes psicògenes psicogèniques de l’aparell locomotor.

Cefalees psicògenes psicogèniques

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS