teleportació o teletransportació 

Física

En el Webster trobem la següent informació etimològica sobre teleportation:

tele- + transportation
First Known Use: 1931

En el Oxford Dictionay of English trobem una informació etimològica molt similar dins l’entreda teleport:

ORIGIN 1950s: back-formation from teleportation (1930s), from tele- ‘at a distance’ + a shortened form of transportation

Així, doncs, tenim que la forma anglesa teleportation s’ha format per combinació de la forma prefixada tele- i la forma truncada portació (< teletransportació). 

Aquesta forma creada en anglès i després importada per altres llengües ha rebut en català i també en castellà dues possibles adaptacions: teleportació (fent un calc del procés de formació en anglès) o teletransportació (restituint la part eliminada del segon component truncat).

Totes dues possiblitats són lingüísticament acceptables i totes dues formes estan força documentades, si bé són prou recents com per no saber quina de les dues formes s’acabarà imposant definitivament.

El Google Ngram Viewer ens permet fer una anàlisi comparativa de l’aparició i evolució de les dues formes en els llibres indexats per Google. Aquesta anàlisi no es pot fer per al català encara, però les dades obtingudes per al castellà són extrapolables al català. En la gràfica resultant es pot veure clarament que qualsevol de les dues variants apareix a mitjan segle XX i que no és fins al tombant de segle que se n’incrementa notablement l’ús, especialment de la forma teletransportación.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS