metileritritol 

Ciències de la vida i la salut

Les formes més documentades per als noms de fosfats acostumen a conservar l’ordre sintàctic de l’anglès —metileritritol fosfat—, encara que la forma més correcta en català hauria de ser fosfat de metileritritol.

Context

Biosíntesi d’àcids grassos. Dessaturases i tioesterases. Biosíntesi de lípids de reserva. Biosíntesi de glucolípids de membrana. Cicle del glioxilat. Prenil·lípids: carotenoides, clorofil·les i fitoesterols. Altres isoprenoides essencials. Vies del mevalonat i del metileritritol-fosfat fosfat de metileritritol. Prenil transferases i ciclases.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS