ortoníxia 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb les informacions trobades, l’ortoníxia és un tractament que es fa a les ungles encarnadas, problemàtiques o doloroses per causa de la seva forma, consistent a corregir-ne el creixement.

El mot ortoníxia és un compost de orto- + oníxia (del grec ónyx, onykhos ‘ungla’). La forma preferent del segon formant hauria d’haver donat ortoníquia, que és una forma que es troba molt menys documentada.

El mot oníxia no es troba documentat en els diccionaris, però sí que trobem la forma onixi i, preferentment, oníquia:

oníquia f
(al Onychie; an onychia; c oniquia; fr onychie; it onichia)

1 Inflamació de la matriu de l’ungla, onixi, onixitis.

2 oníquia lateral Paroníquia.

3 oníquia maligna Inflamació intensa amb formació de pus i despreniment de l’ungla.

4 oníquia parasitària Onicomicosi.

5 oníquia periunguial Paroníquia, perionixi.

6 oníquia seca Afectació unguial que hom veia en els sifilítics. L’ungla es tornava gruixuda i fràgil.  

Sembla que l’opció per al formant onixi hauria d’haver donat la forma ortonixi i no pas ortoníxia. No obstant això, cal tenir en compte que hi ha vacil·lacions en les terminacions de mots amb etimologia similar, com posen de manifest el mots amb la mateixa etimologia apomixi [de apo- i el gr. míxi ’mescla’] i amíxia [de a-1 i el gr. míxis ’mescla’], tots dos documentats al DIEC i al GDLC. En el cas de ortoníxia no trobem cap exemple documentat de ortonixi (només per al castellà hi ha alguns casos de ortonixis) i, en canvi, trobem molt documentada la forma ortoníxia.

Context

2.12 Ortoníxia elàstica: tècnica Erki
2.13 Ortoníxia plàstica: llengüetes

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS