cuspidat / cuspidi / cúspide 

Ciències de la vida i la salut

El DEM recull els adjectius derivats de cúspide següents:

cuspidat -ada:  Que termina en punta.

tricuspidat -ada => tricúspide: Dit de l’òrgan que té tres punts culminants o cúspides, especialment dit de la vàlvula cardíaca situada entre l’aurícula i el ventricle drets, i de les segones molars.

tricuspídic -a: Relatiu o pertanyent a un òrgan tricúspide.

Es repeteix el mateix patró per a bicupidat -ada o bicúspide i bicuspídic -a.

D’acord amb aquestes definicions, la premolar tricúspida hauria de ser premolar tricúspide o tricuspidada, ja que es tracta d’una dent amb tres cúspides o puntes.

La cresta cuspídia suposem que fa referència a la cresta d’una cúspide, és a dir, és la cresta ‘relativa o pertanyent a una cúspide’. Ni el DEM ni altres diccionaris no ofereixen un adjectiu derivat de cúspide amb aquest sentit, però si extrapolem la proposta de bicuspídic i tricuspídic, podríem proposar una forma paral·lela cuspídic, que ens donaria un sintagma cresta cuspídica. La mateixa proposta es pot fer per a l’expressió triangle cuspidi primari, que podria passar a triangle cuspídic primari.

Però aquestes formes estan poc documentades. La forma adjectiva derivada de cúspide més documentada és cuspidi -ídia (paral·lelament al castellà cuspídeo -a), especialment en el compost tricuspidi -ídia. Aquest tipus de derivat segueix el mateix patró que adjectius com ara aclamidi < clàmide (ll. chlamys -ydis), carotidi < caròtide (gr. karotis -idos) o raquidi < raquis (gr. rhákhis). Per tant, no semblen rebutjables els derivats cuspidi -ídia < cúspide (ll. cuspis -idis), tricuspidi -ídia, etc., en el sentit de ‘relatiu o pertanyent a la cúspide’.

Context

-- cresta cuspídia
-- premolar tricúspida tricúspide /tricuspidada
-- triangle cuspidi primari

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.diccionari.cat/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS