inflamasoma 

Ciències de la vida i la salut

El terme inflamasoma sembla que fa referència a un complex multiproteínic relacionat amb processos inflamatoris, com es desprèn de la definició que trobem, per exemple, a la Wikipedia:

The inflammasome is a multiprotein oligomer consisting of caspase 1, PYCARD, NALP and sometimes caspase 5 or caspase 11. It is expressed in myeloid cells and is a component of the innate immune system. The exact composition of an inflammasome depends on the activator which initiates inflammasome assembly i.e. dsRNA will trigger one inflammasome composition whereas asbestos will assemble a different variant. The inflammasome promotes the maturation of inflammatory cytokines interleukin 1-β and interleukin 18.

The inflammasome is responsible for activation of inflammatory processes, and has been shown to induce cell pyroptosis, a process of programmed cell death distinct from apoptosis.

Segurament és un mot format per la truncació de inflamació (inflama-) i l’addició del formant -soma. Això dóna el compost inflamasoma. També s’ha documentat, tant per al català com per al castellà i el francès, la forma inflamosoma (o inflammosome, en el cas del francès), amb vocal d’enllaç o, però amb un nombre d’ocurrències molt més reduït.

Probablement, aquesta o d’enllaç apareix per analogia amb la majoria de mots que contenen la forma sufixada -soma, formants majoritàriament per formes prefixades cultes que s’adjunten a la forma sufixada mitjançant la vocal d’enllaç o: cromosoma, centrosoma, dictiosoma, celosoma, etc. En aquest cas, sembla que es tracta d’una truncació del mot inflamació acabada en vocal (inflama-), per la qual cosa es fa innecessària la presència d’una altra vocal.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS