cervicotomia o cervicectomia 

Ciències de la vida i la salut

El mot cervicectomia està recollit al DEM i significa ‘excisió quirúrgica del coll uterí’. Està format per la forma prefixada cervico- (amb caiguda de la vocal d’enllaç o), procedent del llatí cervix cervicis ‘coll’, i la forma sufixada -ectomia, del grec ektomé ‘excisió’.

cervico-

Forma prefixada del mot llatí cervix cervicis coll, que indica relació amb el coll, el coll uterí o el coll vesical.  

-ectomia

Sufix derivat del mot grec ektomé, que significa excisió. Usat per a indicar la supressió quirúrgica de l’òrgan el nom del qual indica el mot: gastrectomia, amigdalectomia, pneumectomia, etc.  

El mot cervicotomia no està recollit en els diccionaris catalans, però aparentment està format per la forma prefixada cervico-, com en el cas anterior, i la forma sufixada -tomia ’tall’:

-tomia [LC] Forma sufixada del gr. -tomia, derivat del mot tomé, ‘tall’. Ex.: broncotomia, angiotomia. [DIEC]
 
Les dades obtingudes de diccionaris d’altres llengües corroboren aquesta formació i el significat que se’n deriva, com veiem, per exemple, en el Medical Dictionary:

cer·vi·cot·o·my (sûrv-kt-m) n.

Incision into the cervix of the uterus. Also called trachelotomy.
 
En la definició d’aquest terme veiem que es fa referència al sinònim trachelotomy, que també trobem recollit al DEM amb la forma catalana traquelotomia, juntament amb traquelectomia (sinònim de cervicectomia). El formant traquelo-, que també trobem recollit en els diccionaris catalans, té el mateix significat que cervico- però procedeix del grec:

traquelo- , traquel-  Formes prefixades del mot grec tráchelos, que significa coll, coll de l’úter. [DEM]

Així, doncs, tenim el parell cervicectomia i cervicotomia, que són compostos de formació mixta (llatí + grec), i el parell traquelectomia i traquelotomia, sinònims respectivament dels anteriors, que són compostos de formació homogènia (grec + grec). Tot i que les normes sobre formació de mots, aconsellen que els formants d’un mot tinguin la mateixa procedència, els termes amb la forma prefixada cervico- són molt usats i, per tant, no sembla recomanable de substituir-los sistemàticament per les formes amb traquelo-. El que sí que sembla recomanable és que dins d’un mateix text s’opti per un tipus de formació o per l’altra.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

 
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS