e-comerç, e-recursos, e-revistes 

Informàtica i Internet

L’adjectiu anglès electronic, per un procés d’economia lingüística, s’ha reduït a una mena de prefix, que ha acabat produint els coneguts e-commerce, e-mail, e-learning, e-banking i tants d’altres. En la normalització d’aquests termes al català només s’han tingut en compte les formes desenvolupades (electronic commerce, electronic mail, electronic learning, electronic banking, etc.) i s’ha traslladat l’adjectiu darrere el nom que acompanya, d’acord amb l’ordre sintàctic normal en català. Així, tenim comerç electrònic, correu electrònic, aprenentatge electrònic, banca electrònica, etc.

Per imitació de l’anglès i perquè ha esdevingut una mena de marca de tot el que és electrònic, hi ha una certa tendència a reproduir la forma reduïda de l’adjectiu a la manera anglesa en alguns d’aquests termes. Ho trobem sobretot en campanyes publicitàries (com ara les d’e-comerç) i en títols de publicacions (com ara l’e-Butlletí). Es poden considerar llicències estètiques fins a cert punt justificables lingüísticament, ja que podem veure la forma reduïda e- com un prefix amb el significat d’electrònic.

El que ja és més difícil de justificar lingüísticament és el trasllat d’aquesta e a la posició final per tal de mantenir l’ordre de la seqüència en català, com ara en recursos-e, correu-e o comerç-e. Tot i que la intenció dels qui proposen aquestes formes és oferir una forma més catalana, el resultat és del tot inusitat en català, perquè com s’explica aquesta e final? No pot ser un sufix, perquè gràficament no hauria de dur guionet i perquè morfològicament queda despenjada de la morfologia flexiva (recurs-e fa el plural recursos-e i no pas recurs-es). Si es tracta d’una abreviació de l’adjectiu, s’hauria d’escriure separat (correu e) i amb alguna marca que indiqui que es tracta d’una abreviació, com ara un punt o una barra —com es fa amb carrer (c. o bé c/). I en aquest cas, hi hauria altres possibilitats d’abreviació més adequades (correu electr., correu el.).

Per tant, si es vol usar l’abreviació e- per significar electrònic, és preferible deixar-la en posició inicial, com si fos un prefix, i no pas com a element final inexplicable. En qualsevol cas, cal tenir present que sempre és preferible l’ús de les formes desenvolupades, amb l’adjectiu sencer a la dreta.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS