lesió furcal 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu furcal, molt poc documentat, és probablement un derivat adjectival sobre la base llatina furca (‘forca’). És la mateixa arrel que trobem en el mot furcació:

furcació f
1 Bifurcació.
2 Àrea dels queixals proveïts de més d’una arrel, on aquestes se separen.  

Com que les lesions furcals fan referència justament a les lesions relacionades amb l’àrea dels queixals amb més d’una arrel, és a dir, a la furcació (veg. per exemple l’article Lesiones de furcación: un desafío terapéutico), hi ha la possibilitat de denominar aquests lesions amb l’expressió lesions de furcació o bé amb la forma lesions furcals, amb l’ús de la forma adjectiva culta furcal.

En català només trobem documentada la forma lesions de furcació (encara que no gaire). En castellà, estan documentades totes dues possibilitats, però lesiones de furcación és bastant més freqüent. En anglès, la forma habitual és també furcation lesions (més que no pas furcal lesions). 

Per tant, tot i que l’adjectiu furcal no es pot considerar lingüísticament incorrecte, sembla que la forma preferent en diverses llengües és l’ús de l’expressió lesions de furcació.

Context

Descriure la classificació de les lesions furcals, la seva evolució i alternatives terapèutiques.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS