operacions de veïnitat 

Altres

El terme anglès neighborhood operation, que trobem documentat a la Wikipedia, fa referència a l’establiment d’una àrea propera a un punt determinat. Aquesta àrea de proximitat és anomenada neighborhood

Per al català, trobem documentat tant veïnat com veïnatge, com podem veure en el Vocabulari de matemàtiques de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, on hi ha l’entrada següent:

veïnat (o veïnatge) m. Conjunt de punts tan pròxims com siga necessari a un punt donat. Cast. vecindad.

Aquests termes no han estat documentats en cap altra obra terminològica, però apareix en diversos textos, en els quals és més freqüent la forma veïnatge.

La forma veïnitat, en canvi, tot i ser un derivat possible, és innecessària perquè no aporta semànticament res de nou a veïnatge.

Context

Interpretació, classificació i anàlisi amb SIG (sistemes d’informacó geogràfica)
Anàlisi de dades espacials: superposició de mapes, connectivitat i operacions de veïnitat veïnatge.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS