gos senyal 

Altres

Segons la llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència, aquests es classifiquen en els següents tipus:

Els gossos d’assistència es classifiquen en els tipus següents:

a) Gos guia o gos pigall: el gos ensinistrat per a guiar una persona amb discapacitat visual o sordcega.

b) Gos de servei: el gos ensinistrat per a prestar ajut a persones amb alguna discapacitat física en les activitats de la vida diària, tant a l’entorn privat com a l’entorn extern.

c) Gos de senyalització de sons: el gos ensinistrat per a avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-los la font de procedència.

d) Gos d’avís: el gos ensinistrat per a donar una alerta mèdica a les persones que pateixen epilèpsia, diabetis o alguna de les malalties que es reconeguin d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la disposició final segona.

e) Gos per a persones amb trastorns de l’espectre autista: el gos ensinistrat per a tenir cura de la integritat física d’una persona amb trastorns de l’espectre autista, guiar-la i controlar les situacions d’emergència que pugui patir.

El fet que la denominació gos de senyalització de sons sigui considerablement llarg ha produït la forma escurçada gos senyal molt documentat a Internet. Encara que no està clar com s’ha arribat a aquesta formació, es pot considerar un sintagma nominal constituït pel nom gos i el substantiu en aposició senyal, que indica que es tracta d’un gos que substitueix un senyal acústic o bé que fa senyals per indicar que s’estan produint i la seva procedència.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS