-iàsic o -iàtic? 

Ciències de la vida i la salut

S’ha detectat una certa vacil·lació en les formes adjectives d’alguns noms de malalties acabats en -iasi. S’han estudiat els casos del DEM i s’han comparat amb les dades del Webster per a l’anglès. En la següent taula es poden veure les dades estudiades:

Mot Inf. etimològica al DEM Adjectiu al DEM Adjectiu al Webster
midriasi gr. mydríasis

midriàtic -a

mydriatic
psoriasi gr. psoríasis

psoriàsic -a

(però també osteartrosi psoriàtica, artropatia psoriàtica)

psoriatic
elefantiasi gr. elephantíasis, d’eléphas -antos ‘elefant’

elefantiàsic (sense entrada)

elephantiasic
litiasi   litiàsic -a  
pitiriasi gr. pítyron ‘segó’ pitiriàsic -a  pityriasic
candidiasi   granuloma candidiàsic  
ofiasi   pelada ofiàsica  
miasi gr. myîa ‘mosca’ i - asi dermatitis anquilostomiàsica, granuloma esquistosomiàsic  

En general, s’observa una tendència a formar els adjectius amb el sufix adjectivador -ic, tendència que també trobem en anglès (pityriasic). Segueixen aquest model els adjectius següents: litiàsic, pitiriàsic, candidiàsic, ofiàsic i miàsic. De fet, aquest seria el model regular.

Caldria esperar que l’adjectiu de midriasi fos midriàsic però sembla que el DEM manlleva el terme de l’anglès i fa midriàtic. Segons diu l’apartat dedicat a l’etimologia del diccionari Webster, l’anglès fa mydriatic per analogia amb els parells hypostasis-hypostatic. La forma adjectiva midriàtic també es troba recollida al Cercaterm, el GDLC i a l’Enciclopèdia.cat. La forma regular midriàsic, en canvi, no es troba pràcticament gens documentada. 

El cas de psoriasi és molt vacil·lant, tal com mostren les dades extretes del mateix DEM. Però, en aquest cas, contràriament al que passa amb midriàsic, les fonts lexicogràfiques i terminològiques (DEM i Cercaterm) es decanten per l’adjectiu regular psoriàsic. La forma adjectiva psoriàtic sembla també atribuïble a la influència de l’anglès, que, segons es diu al Webster, s’ha format per analogia amb el parell emphasis-emphatic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS