tisores o estisores 

Gramàtica

L’addició d’un segment no etimològic a un mot rep el nom general d’epèntesi, tal com es pot veure en la definició del GDLC:

epèntesi

[s. XIV; del gr. epénthesis ‘intercalació’, de epí ‘entre’ i énthesis ‘interposició’, de en ‘en’ i títhēmi ‘col·locar’]

f FON Inserció en un mot d’un fonema no etimològic (per comoditat articulatòria, per analogia, etc.). Ex.: la e de esmòquing i la r de tresor.

En el cas dels mots estisores, estovalles i altres de similars, aquesta epèntesi inicial es- es produeix presumiblement per aglutinació de l’article precedent (les o ses). Se’n parla, per exemple, al llibre Fonètica descriptiva del català, de Daniel Recasens (pàg. 356). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS