mitjans de fortuna 

Ciències de la vida i la salut

L’expressió mitjans de fortuna, tot i que es troba documentada en molts llibres i documents en català, no està recollida en cap obra lexicogràfica. Passa el mateix amb l’expressió castellana medios de fortuna, que tampoc no està recollida en cap diccionari. En el DCVB, dins l’entrada fortuna, hi trobem la subentrada béns de fortuna, que és una expressió similar i que està definida de la manera següent:

Béns de fortuna: riqueses, allò que s’adquireix per la bona sort, pels esdeveniments favorables. Per yo esser de major auctoritat de linatge e de béns de fortuna, Tirant, c. 59.—b) Riquesa; conjunt abundós de béns en diners o en espècie.

En el context d’aquesta consulta, però, mitjans de fortuna no fa referència a riqueses sinó a algun tipus d’instrument (mitjà) fortuïtament a l’abast (de fortuna). En podem trobar uns quants exemples en el blog Prevención de riesgos laborales en construcción, dins l’apunt «¿Que son los medios de fortuna?». En aquest cas concret, els mitjans de fortuna fan referència a algun material o artefacte a l’abast que pot ser usat amb la finalitat indicada sense que hagin estat pensats per fer aquesta funció.

Context

Descriure la diferència entre fractura i luxació. Demostrar i posar en pràctica les tècniques correctes per immobilitzar una fractura, utilitzant mitjans de fortuna.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS