diapicna i isopicna 

Ciències de la terra

Els mots isopicna i diapicna (en anglès isopycnal o isopycnic i diapycnal o diapycnic) s’han creat per similitud amb altres mots com els de la llista següent, que conté mots que s’usen com a adjectius i també com a noms femenins per referir-se a les línies de representació que uneixen punts amb els mateixos valors. Alguns d’aquests mots, d’acord amb les informacions obtingudes dels diccionaris, són mots ja construïts en grec (primer grup de la llista), els altres s’han construït seguint el mateix patró (segon grup):

isòbar -a (adj i f) < del gr. isobares ‘d’un mateix pes’

isòbata (adj i f) < del gr. isobathes ‘d’una mateixa profunditat’

isoclí -ina (adj i f) < del gr. isoklines ‘d’una mateixa inclinació’

isòcron -a (adj i f) < del gr. isókronos ‘d’una mateixa durada’

 —-------------------------------------------------------

isohèlia (adj i f) < del gr. iso- i del gr. helios ‘sol’

isohieta (adj i f) < del gr. iso- i del gr. hyetos ‘pluja’

isohipsa (adj i f) < del gr. iso- i del gr. hypsos ‘altitud’

isònefa (adj i f) < del gr. iso- i del gr. nephos ‘núvol’

isoquimen -ímena (adj i f) < del gr. iso- i del gr. kheimaino ‘sentir el fred de l’hivern’

isòter -a (adj i f) < del gr. iso- i del gr. theros ‘estiu’

isoterm -a (adj i f) < del gr. iso- i del gr. thermós ‘calent’

 

Així, per analogia, es pot crear isopicna < iso- + pyknós ‘espès, dens’, o diapicna < dia- ‘a través de’ + pyknós. Com passa amb isòbata, isohèlia, isohieta, isohipsa i isònefa, les formes isopicna i dipicna es troben usades com a substantius (una isopicna, una diapicna) o com a adjectius aplicats a les línies dites isopicnes i isoclines (línies isopicnes, línies diapicnes).

També els trobem usats, però, per referir-se a allò que fa referència a isopicnes i diapicnes (superfícies isopicnes, mescla diapicna), i que sembla que s’hauria d’expressar amb els adjectius isopícnic i diapícnic, de manera semblant a isobàtic (relatiu o pertanyent a les isòbates). En qualsevol cas, no queda clar com cal usar aquest grup d’adjectius invariables quan s’apliquen a noms que no són les línies, ja que els diccionaris consultats no en diuen res i el DIEC ni tan sols preveu que puguin usar-se com a adjectius, sinó simplement com a noms femenins. Si es poden construir els sintagmes línies isopicnes, isonefes, isohipses, etc. (tal com trobem documentat), cal entendre que aquestes són formes adjectives; però aleshores, quina és la forma que han d’adoptar si s’apliquen a noms de gènere masculí? *isopicne, *diapicne, *isonef...? I si no són formes adjectives, aleshores com s’han de construir els sintagmes esmentats? Línies isopícniques, isonèfiques, isohípsiques...? 

Deixant de banda aquestes consideracions, el que es documenta més en català (si més no en les obres de referència), són isopícnic i diapícnic, no solament com a adjectius, sinó també com a formes substantivades per referir-se a les línies o corbes. Vegem-ne uns exemples extrets de l’Enciclopèdia.cat:  

isopícnic

[oceanog] Dit de la superfície de densitat constant.

[oceanog] Que té la mateixa densitat.

diagrama T-S

[...] En aquests diagrames s’hi poden superposar les corbes de mateixa densitat (isopícniques), la qual cosa facilita l’estudi de l’estabilitat, de les masses d’aigua i de la barreja d’aigües tipus.

dom

[oceanog] Estructura hidrogràfica en la qual les corbes isopícniques, que en la vertical del mar s’ordenen en el sentit d’augmentar la densitat en augmentar la fondària, adopten una forma de cúpula.  [...]

També trobem aquesta forma documentada en el Vocabulari meteorològic català:

isopícnic 

adj. D’igual densitat

Superfícies isopícniques = Superfícies que passen pels punts on l’aire té la mateixa densitat. Nivell isopícnic = altitud (d’uns 8 km) a la qual són petites les variacions de densitat de l’aire.

I a la UPCTERM:

(CA) isopícnica f [Ciències de la Terra]
(ES) isopícnica
(EN) isopycnic
Línia que uneix en un mapa sinòptic els punts que tenen la mateixa densitat de l’aire.
(CA) nivell isopícnic m [Ciències de la Terra]
(ES) nivel isopícnico
(EN) isopycnic level
(FR) niveau isopicne
Nivell de l’atmosfera on la densitat de l’aire es manté constant.
(CA) superfície isopícnica f [Ciències de la Terra]
(ES) superficie isopícnica
(EN) isopycnic surface
(FR) surface isopycne
Superfície de l’atmosfera en la qual la densitat de l’aire és constant.

A Google encara hi ha altres publicacions en català amb la formes isopícnic -a i diapícnic- a usades com a adjectius i com a substantius femenins. Per tant,  sembla que isopícnic i diapícnic són les formes preferents en català tant per a l’ús adjectival com per al nominal. No obstant això, les formes diapicna i isopicna presenten l’avantatge d’estar formades seguint el mateix patró que la resta de línies, mentre que isopícnica i diapícnica se n’aparten. Per aquesta raó, i amb la voluntat de respectar les formes proposades en un text originalment, proposem mantenir les formes isopicna i diapicna quan són usades com a substantius i també —per analogia amb el comportament d’isohieta, isohipsa, etc.— quan s’usen acompanyant els noms línia o corba (línies isopicnes); i substituir-les pels adjectius isopícnic i diapícnic en tots els altres casos. És una opció que trobem recollida en algunes obres en castellà, com ara el Diccionario de ciencias de la tierra.

Context

una isopicna /una isopícnica

línies diapicnes / línies diapícniques  

línies isopicnes / línies isopícniques

barreja diapicna diapícnica

superfícies isopicnes isopícniques 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS