envoltes de la Terra? 

Ciències de la vida i la salut

Els diccionaris no recullen cap de les designacions alternatives a capa que es troben en diferents obres, com ara envolta, envoltant i embolcall.  A l’Enclopèdia.cat, dins l’article Terra, es parla de les capes envoltants o dels envoltants de la Terra. Els diccionaris catalans només recullen l’accepció adjectiva d’envoltant, si bé sempre és possible fer-ne una substantivació. En aquest cas, però, la forma substantiva té gènere masculí (els envoltants), i no pas femení com esperaríem si s’hagués d’interpretar com una simple caiguda del substantiu capa. Cal dir que, fora de l’Enciclopèdia, no trobem aquesta forma recollida en cap altra obra.

La forma envolta es troba recollida en DCVB en el sentit de rodalia i, en conseqüència, no és gaire apropiat usar-la en el sentit d’embolcall. Per altra banda, és una forma que només trobem molt poc usada en contextos com el que ens ocupa. 

Finalment, trobem més ben documentada la forma embolcall, tot i que els diccionaris no en recullen aquest ús. És especialment rellevant el fet que aquest ús apareix documentat en obres publicades per l’Institut d’Estudis Catalans, tal com mostren els exemples següents: 

No podem oblidar tampoc que en la part més externa de la Terra sòlida i en els embolcalls fluids —hidrosfera i atmosfera— , hi ha el conjunt dels éssers vius o biosfera, que són elements a la vegada actius i passius en tota la ... enllaç

La interpretació d’aquestes ens porta a hipòtesis i teories sobre l’evolució global de la terra, bé en els seus embolcalls fluids història de l’atmosfera i de la hidrosfera, bé en les condicions tèrmiques i de comportament plàstic de ... enllaç

La radiació solar que arriba a la Terra escalfa la superfície sòlida del planeta, però també els embolcalls líquid (la hidrosfera) i gasós (l’atmosfera). enllaç

De tot el que s’ha dit fins aquí es desprèn que:

Context

Les classes magistrals s’organitzen en quatre blocs temàtics que corresponen a les quatre envoltes capes envoltants / embolcalls de la Terra i les seves interaccions...

Bibliografia

DCVB: Alcover , Antoni M.; Moll, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallora: Editorial Moll, 1930-1963. 10 v. <http://dcvb.iecat.net/>

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS