entrevista de panel 

Economia i empresa

El terme entrevista de panel es correspon al terme anglès panel interview, que trobem documentat a l’ODLIS:

panel interview
A job interview in which the candidate is questioned by two or more interviewers in the same session. The interviewers may agree in advance on a scripted list of questions and take turns asking them. Also refers to a job interview in which two or more candidates are interviewed at the same time in each other’s company by one or more interviewers, a more competitive process than an individual interview. For more on the latter method, see "Are Panel Interviews the Way to Go? The Pros and Cons of Simultaneous Interviewing" by Catherine A. Lee in the November 2005 issue of C&RL News.

El mot panel, tal com podem veure en els diccionaris anglesos, com ara al Merriam Webster, fa referència, entre altres coses, a un grup de persones seleccionat per a algun propòsit. Aquest terme ha estat normalitzat en català tal com recull la Neoloteca:

<Matemàtiques > Estadística>

Mostra permanent de persones que és interrogada periòdicament perquè informin sobre l’evolució d’actituds i opinions.

I també apareix dins d’altres termes normalitzats, com ara panel de consumidors o enquesta panel (‘tècnica que consisteix a entrevistar un mateix grup d’individus en diferents moments, per tal d’estudiar els canvis d’actituds i d’opinions que s’hi van produint’).

Com que entrevista de panel té el sentit d’entrevista feta per un grup seleccionat d’avaluadors, sembla, per tant, que es pot mantenir la denominació panel també en aquest cas. 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS