homozigot o homozigòtic? 

Ciències de la vida i la salut

Segons els diccionaris catalans, hi ha dos adjectius possibles: homozigot -a i homozigòtic -a, amb significats que sembla que tenen un significat diferent:

homozigot -a: Que té els dos al·lels idèntics.

homozigòtic -a: Relatiu o pertanyent a l’homozigosi.

El cas del parell heterozigot -a i heterogòtic -a és paral·lel.

Aquesta diferència conceptual és, però, difícil d’aplicar en alguns casos i, a més, hi ha una tendència a usar les formes homozigòtic -a i heterozigòtic -a com a únics adjectiu. Aquesta tendència es manifesta molt clarament dins les mateixes obres que, tèoricament, fan la distinció entre un i altre adjectiu. Vegem-ne uns quants exemples:

homozigot –a i heterozigot -a

DEM (encreuament)

individu homozigot

DEM (dominant)

estat homozigot

DEM (homozigot -a)

zigot homozigot

DIEC

cèl·lula o organisme homozigot

DIEC

genotip homozigot

Cercaterm

genitor homozigot

DEM (deleció)

organismes heterozigots

Cercaterm

individu heterozigot

homozigòtic –a i heterozigòtic -a

DEM  (soca)

estirp [...] homozigòtica

DEM (talassèmia)

herència homozigòtica

DEM (afibrinogenèmia)

requereix que l’afectat sigui homozigòtic

DEM (coeficient)

genotip homozigòtic

DEM (hemoglobina)

estat homozigòtic

DEM (malaltia)

forma homozigòtica

DEM (gen)

combinació heterozigòtica

DEM (ginefòria)

dona heterozigòtica

DEM (psudodominància)

organisme heterozigòtic

DEM (portador)

portador heterozigòtic

DEM (talassèmia)

herència heterozigòtica

GEC

genitor homozigòtic

GEC

afectat homozigòtic

GEC

genotip homozigòtic

GEC

forma homozigòtica

GEC

organisme heterozigòtic

GEC

individu heterozigòtic

GEC

combinació heterozigòtica

GEC

forma heterozigòtica

GEC

organismes heterozigòtics

Cercaterm

hemoglobina S heterozigòtica

En cap de les obres consultades no s’ha trobat cap exemple dels adjectius femenins homozigota o heterozigota

En resum podem dir que les obres que presenten més exemples d’ús d’aquestes adjectius (DEM i GEC) no apliquen (o apliquen poc) l’ús que es desprèn de les definicions dels adjectius esmentats. Les altres obres, DIEC i Cercaterm, semblen més fidels a l’ús que es desprèn dels les definicions, però no presenten una casuística gaire àmplia per treure’n conclusions. Per una altra banda, i com passa amb el cas també debatut dels adjectius immunològic i immunitari, no sembla que sempre sigui clara la delimitació conceptual, ja que aquestes distincions tan fines sembla que van en contra de la intuïció lingüística del parlant, que tendeix més als usos metonímics i d’ampliació de significat.

Context

Individu homozigot.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS