transaminasa glutàmic-pirúvica (GPT)? 

Ciències de la vida i la salut

La forma transaminasa glutàmic-pirúvica és una de les moltes denominacions no recomanades de l’enzim alanina-aminotransferasa. Sobre la representació en català d’aquests noms no recomanats no hi ha res escrit, justament perquè són noms que no es consideren adequats. Ara bé, si ens trobem amb la necessitat de reproduir-los en un text per la raó que sigui, cal tenir en compte que hi ha dues maneres bàsiques d’expressar aquests noms, segons la documentació disponible en català:

—usar formes nominals i mantenir l’ordre anglès: glutamat-piruvat-transaminasa  (forma documentada a l’Enciclopèdia.cat)

—usar les formes adjectives en l’ordre sintàctic català: transaminasa glutamicopirúvica (forma documentada en diverses fonts)

En la documentació accessible des d’Internet, qualsevol de les dues opcions anteriors pot presentar una gran variació gràfica. Així, les formes nominals es poden presentar unides mitjaçant guionets o bé separades amb espais; i les formes adjectives poden aparèixer separades amb guionets, i amb presència o no de la vocal d’enllaç -o-, i també pot ser que ens les trobem davant del nom que modifiquen. Per tal d’establir unes formes preferents en cas d’haver de reproduir en català aquestes formes no regulades, optem per les formes unides mitjançant guionets en el cas dels compostos nominals (tal com es fa en la resta de noms d’enzims recomanats, veg. Criteris per a la denominació comuna dels enzims), i en el cas dels noms acompanyats de més d’un adjectiu, aquests es representaran preferentment seguint la normativa general per als compostos, de manera que es preferiran els compostos adjectivals sense guionet i amb vocal d’enllaç.

Context

transaminasa glutàmic pirúvica transaminasa glutamicopirúvica

transaminasa glutàmic-oxalacètica transaminasa glutamicooxalacètica

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS