montaigneà o montaignià? 

Gramàtica

L’adjectiu més documentat en textos catalans és montaignià, que també sembla la forma preferible ja que cau la vocal final del nom per sobreposició del sufix -. Aquest és el fenomen habitual en molts altres adjectius derivats de noms propis (topònims o antropònims) acabats en vocal àtona: Gràcia > gracienc; Barcelona > barceloní; Kafka > kafkià.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS