dièdric o diedre? 

Matemàtiques

En el DIEC trobem molts noms de poliedres, acabats en -edre, que fan el derivat adjectiu en -èdric (encara que no totes les formes adjectives hi tenen entrada): cubooctaedre, decaedre, deltoedre, didodecaedre, diploedre, disfenoedre, dodecaedre, escalenoedre, esfenoedre, heptaedre, hexaedre, hexaoctaedre, hexatetraedre, icosaedre, icositetraedre, octaedre, pentadodecaedre, pentaedre, piritoedre, rombododecaedre, romboedre, tetraedre, tetrahexaedre, trapezoedre, trisoctaedre, tristetraedre.

N’hi ha tres, però, en què el mateix acabament -edre val per al nom i per a l’adjectiu: diedre, poliedre, triedre. Menys diedre, també estan recollides les formes adjectives en -èdric:

diedre

adj. [MT] Format per dos plans. Un angle diedre.
m. [MT] Un diedre.
m. [GL] En geol., intersecció vertical de dues parets rocoses.
m. [GL] Intersecció de dues cares d’un cristall que forma una aresta.

triedre

m. [MT] [GL] Figura oberta formada per tres plans que es troben en un punt.
adj. [MT] [GL] Angle triedre.
m. [GL] Vèrtex d’un poliedre que té tres cares.

trièdric -a
adj. [MT] [LC] Relatiu o pertanyent al triedre.
adj. [LC] [MT] Que té tres cares.

poliedre

m. [MT] [GL] Figura limitada per quatre o més cares planes. Un poliedre regular.
[GL] poliedre cristal·lí Porció de matèria cristal·lina limitada a l’exterior per cares planes naturals.
adj. [GL] [MT] Format per tres o més plans o cares que concorren en un punt o vèrtex. Angle poliedre.
m. [GLG] poliedre de coordinació En una estructura cristal·lina, cos geomètric que té els seus vèrtexs definits per la posició dels ions que envolten un altre ió.

polièdric -a

                1 adj. [LC] [MT] [GL] Relatiu o pertanyent a un poliedre.
                2 adj. [MT] [LC] [GL] Que té diferents cares, s’aplica a un sòlid o a un angle.

En el GDLC, en canvi, tot i que tampoc no hi trobem recollida la forma adjectiva dièdric, les formes en -edre són totes únicament substantives. Cal suposar que o bé s’han oblidat de l’accepció adjectiva de diedre, o bé s’han oblidat de l’entrada adjectiva dièdric -a. En el Cercaterm trobem recollida la forma dièdric com a adjectiu formant part de termes com ara sistema dièdric i projecció dièdrica, mentre que la forma diedre sempre és substantiva.

D’acord amb aquestes dades, si en un text apareix més d’un d’aquests adjectius, és preferible que tots tinguin el mateix acabament. Per tant, quan ens trobem amb una de les formes adjectives en -edre, si va acompanyada d’altres formes adjectives en -èdric, es preferible usar l’adjectiu acabat en -èdric en tots els casos, ja que és la forma més regular.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS