plantarflexionat? 

Ciències de la vida i la salut

La forma plantarflexionat és anòmala, especialment si la posem en relació amb la formació dorsiflexionat, ja que esperaríem un compost a la manera culta (com és dorsiflexionat) amb un primer formant amb vocal d’enllaç o o i. Les formes plantoflexionat o plantiflexionat no es troben documentades en català, però sí que trobem casos de plantoflexionado i, sobretot, plantiflexionado en castellà. Però la forma més documentada és el susbtantiu plantiflexión (per oposició sovint a dorsiflexión). En català, també trobem algun cas documentat de plantiflexió.

Així, doncs, podem dir que la forma plantiflexió i els possibles derivats com plantiflexionar i plantiflexionat, són formes correctes creades per analogia amb dorsiflexió (forma documentada en obres lexicogràfiques), a partir dels formants cultes llatins dorsi- i panti- adjuntats al substantiu català flexió. Es tracta, doncs, de compostos mixtos llatí-català.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS