reproducció creuada o encreuada? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb les definicions que trobem al DIEC per als verbs crear i encreuar, la reproducció ha de ser encreuada i no creuada. Vegem-ho:

encreuar
v. tr. [LC] Disposar (dues coses) formant creu l’una amb l’altra. Han encreuat dos llistons per indicar que el pas està barrat. Encreuar les cames l’una sobre l’altra.
[DE] encreuar els focs [o encreuar els tirs] Dirigir-los des de llocs distints a un mateix punt.
intr. pron. [LC] Dues vies, trobar-se en un punt del seu recorregut i travessar l’una l’altra. Els dos camins s’encreuen a can Gomis.
intr. pron. [LC] Un automòbil, un tren, un missatger, etc., trobar-se en un punt determinat del recorregut amb un altre que va en sentit contrari. El Talgo de París i l’exprés de Barcelona s’encreuaran a l’estació de Girona. Encreuar-se dos correus.
tr. [DE] Lluitar (amb les espases).
tr. [IT] Passar (els fils d’ordit) per la creu.
tr. [BI] Acoblar (individus de races diferents o d’espècies afins). Vaig encreuar coloms blancs amb coloms negres. Un gos encreuat de llop. Encreuar dues races de gossos. Encreuar una raça amb una altra.

creuar
v. tr. [LC] Travessar (una via, un camp, un riu, la mar, l’aire), passant d’un costat a l’altre.
v. tr. [LC] [TRA] Navegar en totes direccions (dins un espai determinat de mar) per protegir el comerç, bloquejar una costa, etc.
intr. pron. [LC] Encreuar-se. La noia es creuà amb la vella. Les fileres d’arbres es creuen obliquament formant un triangle.

 També cal afegir l’entrada encreuament, que afegeix alguns sentits no del tot derivables del verb:

encreuament
m. [LC] Acció d’encreuar o d’encreuar-se; l’efecte. L’encreuament de dues races.
m. [OP] Cruïlla. A l’encreuament de dos camins.
m. [OP] Punt d’intersecció de dues vies de ferrocarril en què els trens no poden passar d’una via a l’altra.
m. [MU] Pas d’una mà per sobre l’altra en l’execució musical amb instruments de teclat.
m. [MU] En l’harmonia, pas d’una part per sobre la part superior o viceversa.
m. [BI] Unió de material genètic d’individus diferents per a obtenir variabilitat genètica.
[BI] encreuament consanguini Encreuament entre individus amb un grau important de parentiu.
m. [QU] Enllaç que uneix diferents cadenes moleculars d’un polímer, mitjançant el qual es construeixen xarxes moleculars tridimensionals.
m. [FL] Contaminació 3.

En canvi, no hi ha cap entrada creuament, per la qual cosa es dedueix que tots els significats possibles deriven del verb creuar especificats més amunt.

Reforcen aquesta idea les dades extretes de les obres de referència:

Enciclopèdia.cat: Si els ocells encara es poden encreuar (per exemple, en el cas d’illes no gaire allunyades) les característiques tendeixen a barrejar-se altre cop. Però si l’apariament encreuat no és possible, la selecció del medi accentua cada vegada més certes diferències. Els caràcters se separen progressivament fins a fer impossible la reproducció encreuada, que no podria tenir lloc encara que els dos tipus de pinsans fossin posats en contacte. S’han format, així, espècies diferents.

Enciclopèdia.cat:  Quant a la procedència dels gàmetes, ambdós poden provenir d’un mateix individu (autogàmia), o bé es poden originar en individus diferents, com en el cas de la fecundació encreuada, que comporta un intercanvi genètic que condueix a la variabilitat, mentre que l’autogàmia condueix a l’homozigosi.

Al Cercaterm trobem l’entrada relacionada encreuament retrògrad.

 Cal anar alerta a no confondre el terme encreuament amb el terme entrecreuament (crossing-over) o entrecreuament (cross-linking) que trobem explicats al Cercaterm. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS