primers de PCR? 

Ciències de la vida i la salut

La sigla PCR correspon al terme desenvolupat reacció en cadena per la polimerasa, que podem trobar documentat en diverses entrades del Cercaterm. Es tracta d’una «tècnica ràpida que permet copiar i amplificar in vitro seqüències de DNA específiques i que consisteix en cicles repetits de separació, associació i síntesi de DNA conduïts per parells d’encebadors orientats recíprocament» (Cercaterm). La sigla PCR, que prové de l’anglès polymerase chain reaction, es manté amb la mateixa forma per al català. Com que el terme desenvolupat és un sintagma nominal de gènere femení, (la reacció en cadena per la polimerasa), quan s’usa la sigla s’ha d’acompanyar, quan cal, de l’article femení corresponent (la PCR, les PCR, una PCR, etc.). 

La forma anglesa primer fa referència a una «seqüència curta de DNA o d’RNA unida per complementarietat a una cadena de DNA que s’ha de replicar i a la qual s’aniran unint els nous nucleòtids» (Cercaterm: Neoloteca), i la forma catalana normalitzada és encebador, tal com es pot veure en la fitxa corresponent de la Neoloteca.

Així, doncs, l’expressió primers de PCR hauria de ser encebadors de la PCR.

Context

- Utilització de programes informàtics per analitzar proteïnes i primers de encebadors de la PCR emprats en les pràctiques.
- [...] Concretament, s’expressen i aïllen enzims i altres proteïnes a partir de cultius bacterians, es purifiquen àcids nucleics a partir de teixit, s’amplifiquen seqüències específiques per mitjançant la PCR, [...] s’analitzen primers de encebadors de la PCR i proteïnes per mitjans informàtics.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS