s'han denunciat o han estat denunciats? 

Gramàtica

Les oracions passives són correctes en català, tot i que s’ha d’evitar fer un ús abusiu d’aquest tipus de construccions. Les frases més habituals són les de veu activa. Per a més informació sobre els usos abusius o forçats de la passiva, vegeu l’apartat Recomanacions sobre l’ús de la passiva del CUB.

En alguns casos, l’ús de la passiva pot ser útil, especialment les construccions pronominals de subjecte inespecífic o passives reflexes, que és precisament el cas del primer exemple, S’han denunciatv vint-i-dos robatoriss. Vegeu l’apartat Usos útils de la passiva del CUB i Passiva pronominal de l’Ésadir.

Així, doncs, tot i que la construcció passiva del segon exemple, Han estat denunciatsv vint-i-dos robatoriss, (complement agent elidit), no és incorrecta, es prefereix l’ús del primer tipus de passiva, S’han denunciat vint-i-dos robatoris, perquè és més natural. 

Hi ha casos, però, en què l’ús d’una o altra construcció pot comportar diferències de significat. Per exemple, no és el mateix dir que S’han introduït noves espècies en l’hàbitat mediterrani (que té una lectura ambigua pel que fa a l’agent, que poden ser o no les mateixes espècies), que dir que Han estat introduïdes noves espècies en l’hàbitat mediterrani, on queda clar que no ho han fet les espècies mateixes, sinó que hi ha hagut un agent introductor que no es coneix o no s’esmenta. Per tant, hi ha contextos comunicatius que poden fer preferible una o altra construcció, segons el missatge que es vol transmetre. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS