hemodinàmia o hemodinàmica? 

Ciències de la vida i la salut

La forma hemodinàmia no es troba recollida en cap diccionari. La forma recollida és hemodinàmica («Estudi del moviment de la sang i de les forces que hi influeixen» [DEM].

No obstant això, hi ha alguns documents que mostren preferència per l’ús d’hemodinàmia com a substantiu i que mantenen la forma hemodinàmic -a per als usos adjectivals. Aquesta distinció, probablement, respon al patró que veiem en altres mots formats de manera similar i que sí que trobem recollits en el DEM i en altres diccionaris:

adinàmia: Extrema feblesa muscular que acompanya algunes malalties.

famacodinàmia: sin. de farmacodinàmica.

farmacodinàmica: Branca de la farmacologia que estudia el mecanisme d’acció dels medicaments i llurs efectes sobre l’organisme viu, sa i malalt.

hiperdinàmia: Activitat muscular exagerada.

hipodinàmia: Disminució de l’activitat muscular.

isodinàmia: Condició d’isodinàmic.

isodinàmic -a: Que té efectes de la mateixa força. Dit dels aliments que desprenen el mateix nombre de calories.

miodinàmia: Força muscular.

D’acord amb aquest patró, doncs, cal concloure que la forma hemodinàmia éstà ben formada (< hemo ‘sang’ i dynamis ‘força’), i que pot actuar com a sinònim de l’adjectiu substantivat hemodinàmica, d’ús més freqüent.

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS