immusupressor? 

Ciències de la vida i la salut

La forma prefixada immuno- (del llatí immunis) és la forma recollida en els diccionaris per formar paraules compostes. La forma truncada immu- és una truncació poc usada en qualsevol llengua (català, castellà o anglès). Les normes generals sobre formació de mots compostos, per altra banda, recomanen l’ús de les formes prefixades plenes. Per tant, és preferible evitar la forma immu- i usar sempre immuno-.

Context

immusupressor immunosupressor

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS