tractaments protocol·laris 

Estil i convencions

La tendència actual és limitar l’ús dels tractaments protocol·laris, que no s’adiuen amb l’estil planer i democràtic de les comunicacions institucionals. No són necessaris, doncs, en documents de tramitació reglada, documents informatius, convenis, etc. i es reserven per a documentació o situacions molt solemnes (el saluda, la invitació o els actes d’investidura de doctor honoris causa, per exemple).

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2007) conté una disposició addicional tretzena en la qual es determina que les autoritats universitàries reben el tractament de senyor o senyora. Els rectors de les universitats reben, a més, el tractament acadèmic de magnífic o magnífica.

el Magnífic Senyor Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona
la Senyora Elisenda Paluzie Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa

D’altra banda, l’ordre del Ministeri d’Administracions Públiques 516/2005 estableix que el tractament protocol·lari que correspon als membres del Govern de l’Estat i a alts càrrecs de l’Administració General és el de senyor o senyora.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS