simfisitis? 

Ciències de la vida i la salut

El terme simfisitis no està documentat en català i molt poc en castellà. Està molt més documentat en anglès, amb la forma symphysitis. En els textos anglesos apareix sempre com a sinònim de pubic osteitis, que sí que documentem en català (osteïtis púbica o del pubis), fins i tot al DEM. Des del punt de vista de la formació, simfisitis no presenta problemes, ja que parteix del mot símfisi (articulació immòbil entre dos ossos) i hi afegeix el sufix mèdic -itis, que designa inflamació de la part o òrgan assenyalat pel prefix (DEM). 

Així, doncs, hi ha dues designacions possibles per referir-se a la mateixa patologia: osteïtis púbica o del pubis (ben documentada en català) i simfisitis púbica o del pubis (no documentada en català, però ben formada, i ben documentada en anglès). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS