fi de curs o final de curs? 

Pedagogia i ensenyament

Les expressions fi de curs i final de curs són totes dues correctes.

Context

Acabarem el mes de juny amb les típiques excursions de final de curs.

Acabarem el mes de juny amb les típiques excursions de fi de curs.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS