eviscerar? 

Ciències de la vida i la salut

El substantiu evisceració (‘extracció de les visceres’) està recollit en la majoria de diccionaris catalans. Però no hi trobem el verb eviscerar. No obstant això, el substantiu evisceració és, formalment, un derivat nominal del verb eviscerar, encara que els diccionaris no el recullin. Reforça aquesta opció el fet que l’anglès té recollits en els principals diccionaris de llengua general, com ara l’Oxford Dictionaries o al Merriam Webster, el verb eviscerate, d’on deriva evisceration. Al mateix temps, aquests diccionaris anglesos ens informen també de l’existència del verb llatí eviscerare, d’on podem obtenir el català eviscerar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS