e-science? 

Biblioteconomia i documentació

La denominació e-science fa referència a la ciència que es desenvolupa a partir de programari i maquinari que permet als científics emmagatzemar, interpretar, analitzar i compartir les dades amb altres grups científics. (Més informació sobre e-science a http://www.escience-grid.org.uk/what-e-science.html). Aquest terme, tal com s’explica a l’entrada e-Science de la Wikipèdia, va ser encunyat per John Taylor, director general de l’Oficina de Ciència i Tecnologia del Regne Unit.

Tant en català com en castellà trobem la forma adaptada e-ciència, que manté l’adjectiu abreujat electrònic davant del nom, com si es tractés d’un prefix (veg. la fitxa e-comerç, e-recursos, e-revistes). A més, és una denominació consolidada en noms com ara la Red Española de e-Ciencia o en la publicació Libro blanco e-Ciencia en España 2004.

També en algun cas s’ha documentat la forma ciència electrònica, que trobem menys satisfactòria perquè sembla que faci referència a la ciència de l’electrònica i no pas a la recerca científica duta a terme gràcies a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS