talent strategist? 

Altres

El terme talent strategist, pels contextos en què apareix, sembla que està relacionat amb l’anomenat talent management, que trobem definit a la Wikipèdia:

Talent Management is the science of using strategic HR to improve business value and make it possible for companies and organisations to reach their goals. Everything that is done to recruit, retain, develop, reward and make people perform is part of Talent Management as well as strategic workforce planning. A talent management strategy needs to be linked to the business strategy to make sense.

Tal com es pot veure en alguns textos extrets d’Internet, el talent strategist fa la feina definida a la Wikipedia com a talent management:

The Talent Strategist is responsible for designing and executing strategic and comprehensive talent acquisition initiatives to effectively identify, attract, qualify, recruit, hire and retain talent to meet current and projected needs of the organization. Other responsibilities include facilitating and processing internal employment transitions. 

Segurament no es diu talent manager perquè aquest nom fa referència al que en català anomenem representant o mànager d’un artista.

El terme talent management es troba traduït al castellà en la mateixa Wikipedia com a gestión del talento; en francès, gestion des talents, i en italià, gestione del talento. Aquestes formes es troben recollides en molts textos. En català, també trobem la forma gestió del talent en molts textos, com ara textos de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i de moltes empreses.

Per referir-se a la persona que desenvolupa aquesta funció (és a dir, el talent strategist), trobem força documentada la denominació castellana gestor del talento(humano). En català, també trobem algun exemple de gestor de talent, però menys abundantment. No s’han trobat altres denominacions alternatives. 

Per tot el que s’ha dit fins aquí, proposem la denominació catalana gestor de talent com a equivalent català de talent strategist.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS