Educació per la pau o per a la pau? 

Gramàtica

En general, la preposició composta per a s’usa per indicar destinació o objectiu, mentre que la preposició per s’usa per expressar causa o motiu, entre altres coses (veg. l’apartat Usos de per i per a del CUB). En l’expressió educació per (a) la pau totes dues lectures són possibles i no aporten una diferència important de significat, sinó més aviat de matís: si volem remarcar que la pau és l’objectiu de l’educació que es fa, escriurem educació per a la pau; si més aviat volem remarcar que s’educa en favor o en pro de la pau, escriurem educació per la pau. La diferència semàntica entre un cas i l’altre és pràcticament inexistent, per la qual cosa el fet d’escriure’l amb per o per a no altera significativament el resultat.  

En l’expressió formació per a l’educació per (o per a) a la pau, que podem veure en l’exemple de sota, la primera preposició ha de ser per a, ja que en aquest cas l’educació per (a) la pau és l’objectiu de la formació i, per tant, ha d’anar introduït per la preposició per a.

La vacil·lació de l’ús de per i per a en casos com el de l’expressió educació per / per a la pau, està documentat i explicat en la Gramàtica del català contemporani, en l’apartat 11.5.4.6. Usos de per (a).També és rellevant el fet que en castellà es produeix la mateixa vacil·lació entre educación para la paz i educación por la paz, que apareixen un nombre similar de vegades en els textos indexats per Google.

Context

Formació per a l’educació per / per a la pau.

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Solà, J. et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS