afectual o afectiu? 

Altres

L’adjectiu afectual és un derivat possible d’afecte (del llatí affectus), de la mateixa manera que tenim els adjectius efectual, conceptual, contractual, textual, virtual, etc. Però cal tenir present que la llengua ja disposa d’un derivat d’afecte que és afectiu (procedent de l’adjectiu llatí affectivus -a -um) que fa referència a tot el que te relació amb l’afecte o l’afectivitat. Això no treu que no es pugui crear un altre adjectiu amb la mateixa base si hi ha un canvi de significat que ho justifiqui, com passa amb la parella efectiu/efectual, tots dos adjectius derivats d’efecte però amb significats diferents.

No és fàcil veure si el significat que pot tenir afectual justifica aquest nou derivat o bé si es podria expressar amb l’adjectiu afectiu. Trobem que hi ha obres que en fan una diferenciació explícita, com passa en les Memorias del Coloquio Internacional XX años de ciencias sociales, on hi ha una nota del traductor que diu:

N. del T. Afectual hace referencia a los afectos sociales colectivos, y no al término afectivo, que remite más a un aspecto psicoanalítico.

En la revista Enfermería Global, núm. 11 es diu:

Afectual es distinto de afectivo al referirse a los sentimientos que alimentan las personas por actividades reconocidas como formales, duras como el mundo del trabajo llamado racional, pero que no está exento de emoción. 

Però en altres casos trobem que el mateix concepte està expressat amb els dos adjectius, com passa amb el terme encunyat pel sociòleg Michel Maffesoli nebulosa afectual, que també trobem amb la forma nebulosa afectiva. En canvi, el terme anglès affectual action, que podem trobar definit dins el llibre The Max Weber Dictionary: Key Words And Central Concepts, s’ha traduït al castellà només per acción afectiva.

El fet que en anglès l’adjectiu affectual no estigui recollit en els diccionaris de llengua general com a entrada, fa pensar que és usat per alguns autors com a variant d’affective sense que la distinció estigui gaire consensuada. De fet, si es miren uns quants contextos d’aparició d’affectual per Internet es pot veure ràpidament que la distinció amb affective no és gaire o gens clara.

Per tant, davant de l’adjectiu afectual cal tenir present que, tot i estar ben format, la seva presència només és justificable si es pot distingir conceptualment d’afectiu. En l’exemple d’aquí sota, no es disposa de prou informació per saber si es convenient o no de mantenir-ne aquesta forma. Davant del dubte, en tot cas, és preferible mantenir la forma proposada per l’autor.

Context

El paper de l’emoció en el pensament prelògic. Rebuig de l’objectivitat i principi de participació. Les representacions col·lectives com a instàncies afectuals.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS