oxigen-conformistes i oxigen-reguladors? 

Ciències de la vida i la salut

Les expressions oxigen-reguladors i oxigen-conformistes són calcs sintàctics de l’anglès (oxygen conformer i oxygen regulator) que cal evitar. Aquestes expressions fan referència a les estratègies que segueixen els animals per adaptar-se a les variacions del medi. Els termes generals són animal regulador i animal conformista, que podem trobar definits en diverses obres en espanyol. En català, els conceptes de conformista i regulador apareixen en plans docents de la UB i d’altres universitats, però no es troben documentats en obres consultables en línia.

Pel que fa a l’explicitació del paràmetre que cal regular o al qual cal adaptar-se, com és l’oxigen, en les obres en espanyol trobem les expressions següents:

oxiconformistas i oxirreguladores (Biología funcional de los animales)

oxorreguladores i oxoconformistas  (La disponibilidad de O)

reguladores de oxígeno i conformistas (Fisiología aninal comparada: un enfoque ambiental)

Cap de les tres expressions està documentada en abundància, però l’ús del compost amb oxi- és el més documentat també en anglès (oxyregulator i oxyconformer), mentre que l’ús de la forma prefixada oxo- és inexistent. L’estructura sintagmàtica reguladores de oxígeno es troba documentada, però no s’ha trobat una fórmula paral·lela per als conformistes (conformistas de oxígeno (?)). Per tant, la forma preferible per substituir el calc sintàctic oxigen-reguladors i oxigen-conformistes, és l’ús de la forma prefixada oxi-: oxireguladors i oxiconformistes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS