dar esquinazo? 

Gramàtica

Segons el DRAE, dar esquinazo a alguien té dues accepcions:

 1. loc. verb. coloq. Rehuir en la calle el encuentro con él, doblando una esquina o variando la dirección que se llevaba.

 2. loc. verb. coloq. Dejarlo plantado, abandonarlo.

Per a la segona accepció en el CASTCAT trobem l’expressió equivalent catalana fer el salt, en el sentit de no comparèixer a la cita donada, no complir un compromís concret o un deure formal. En canvi, per referir-nos a la primera accepció del DRAE no hi ha una expressió equivalent en català i cal recórrer a verbs com defugir, fugir, evitar, eludir, etc.

Bibliografia

CASTCAT: Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS