purchase funnel? 

Economia i empresa

Aquest terme fa referència a un model que explica el procés de compra d’un producte per part d’un grup de compradors potencials. Rep el nom de funnel (embut) perquè la representació té aquesta forma, és a dir, hi ha un nombre de compradors potencials molt gran que va disminuint a mesura que es van prenent decisions que l’acosten a la compra real d’un determinat producte.

En castellà trobem força textos que usen l’anglicisme purchase funnel o purchasing funnel, però també se’n troben molts que s’hi refereixen amb les formes traduïdes embudo de compra, embudo de conversión o túnel de compra. De les tres propostes, la més adequada (i més abundant) és embudo de compra; en canvi, embudo de conversión, segons la Viquipèdia, sembla que no és ben bé el mateix (veg. purchase funnel i conversion funnel), i túnel de compra, en molts casos, fa referència a un concepte que no té relació amb el model teòric de què tracta el purchase funnel. En francès també es documenta l’equivalent entonnoir d’achat.

En català, la forma més documentada també és embut de compra, que ens sembla la més adequada, ja que és paral·lela a les denominacions castellana i francesa i la més fidel a l’original anglès.

No s’ha de confondre embut de compra amb embut de vendes, que equival al terme anglès sales funnel.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS