dentina del mantell? 

Ciències de la vida i la salut

Aquest terme fa referència a una part de la dentina primària que en anglès rep el nom de mantle dentine o cover dentine, que trobem definida així a la Wikipedia:

Primary dentin, the most prominent dentin in the tooth, lies between the enamel and the pulp chamber. The outer layer closest to enamel is known as mantle dentin. This layer is unique to the rest of primary dentin. Mantle dentin is formed by newly differentiated odontoblasts and forms a layer approximately 150 micrometers wide. Unlike primary dentin, mantle dentin lacks phosphoryn, has loosely packed collagen fibrils and is less mineralized. Below it lies the circumpulpal dentin, a more mineralized dentin which makes up most of the dentin layer and is secreted after the mantle dentin by the odontoblasts. Circumpulpal dentin is formed before the root formation is completed.

Newly secreted dentin is unmineralised and is called predentin. It is easily identified in haematoxylin and eosin stained sections since it stains less intensely than dentin. It is usually 10-47 micrometer and lines the innermost region of the dentin. It is unmineralized and consists of collagen, glycoproteins and proteoglycans. It is similar to osteoid in bone and is thickest when dentinogenesis is occurring.

Tenint en compte el que és l’anomenada mantle dentin i tenint en compte que no hi ha cap part de la dentina anomenada mantell, cal entendre que el substantiu mantle fa una funció adjectiva. Dit d’una altra manera, no es tracta de la ‘dentina del mantell’, sinó de la ‘dentina que forma com un mantell’ o ‘que té forma de mantell’. Com que en català (o en castellà) no hi ha una forma adjectiva derivada de mantell (en el DIEC només hi ha l’adjectiu mantèl·lic, poc conegut, i relacionat amb el mantell terrestre), una possibilitat és dir dentina de mantell (amb de, no pas amb del) o bé recórrer a algun altre adjectiu de significat equivalent. En aquest sentit, en alguns textos castellans s’ha trobat la forma sinònima dentina palial, que en català seria dentina pal·lial (forma no documentada), on l’adjectiu pal·lial és un derivat de pal·li < pallium ‘mantell’. Cal dir que el mot pal·li i l’adjectiu pal·lial ja s’utilitzen en medicina per referir-se al còrtex cerebral.

Tenint en compte que en anglès també rep el nom de cover dentine, s’han explorat altres possibles solucions com ara dentina de cobertura, de recobriment, etc., però no s’han obtingut resultats amb aquest significat (ni en català ni en castellà). Així, doncs, la forma més usada i més correcta seria dentina de mantell. I també seria lingüísticament correcta la forma dentina pal·lial, tot i estar poc documentada. 

Context

Altres tipus de dentina: dentina del de mantell, dentina interglobular.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS