bioestadísitca / biostadística 

Ciències de la vida i la salut

Atesa l’ambigüïtat de la norma sobre la e epentètica davant de essa líquida, és interessant de tenir en compte quina és la tendència majoritària en aquest cas concret. Si busquem al Google una i altra forma en pàgines en català, ens trobem que la forma amb e epentètica és molt més abundant que la forma amb essa líquida. Per tant, sembla preferible decantar-se per bioestadística.

S’ha fet una consulta a l’Oficina d’Assessorament Lingüístic de la Secció Filològica de l’IEC sobre aquest terme i ens han respost el següent [05-11-07]:

Pel que fa a la consulta de la formació del mot bioestadística, [...] creiem que cal formar-lo amb e epentètica, si tenim en compte l’acord sobre la grafia dels mots compostos i prefixats formats amb una essa inicial etimològica seguida de consonant. És a dir, al mot estadística s’ha aplicat una forma prefixada disponible i productiva en la nostra llengua: bio- + estadística, amb la qual cosa tenim bioestadística.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS