co-digestió? co-substrat? 

Química

Les formes catalanes preferents són codigestió i cosubstrat, sense guionet, d’acord amb les normes ortogràfiques sobre l’ús del guionet. En anglès, però, es troben sovint escrits amb guionet (co-digestion i co-substrate), cosa que indueix la grafia catalana amb guionet. El derivat cosubstrat està format pel prefix co- i el substantiu substrat, començat per essa. Tot i que la pronúncia d’aquesta essa és sorda, el derivat cosubstrat s’ha d’escriure amb una sola essa (veg. el text Contrarestar o contrarrestar de l’Idescat.)

Els termes catalans codigestió i cosubstrat s’han trobat documentats en textos prou fiables, com ara algunes normes incloses al DOGC. Per exemple:

ORDRE AAM/207/2011, de 12 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d’infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l’any 2011.

Maximitzar el tractament de purins a les plantes de codigestió, amb la qual cosa en les plantes en les quals se sobrepassi el 20% d’un altre cosubstrat diferent dels fems a la barreja per digerir amb els purins porcins, cal reduir proporcionalment aquesta subvenció quan se sobrepassi aquest límit. S’entén per codigestió el procés de digestió anaeròbia conjunta de purins i altres substrats orgànics de diferent origen que permet aprofitar l’efecte sinergia de la barreja per maximitzar el rendiment productiu de biogàs.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS