assaigs o assajos? 

Altres

Sobre el plural del mot assaig, veg. l’apartat «Plurals de paraules acabades en -ig», dins el CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS