bleb? 

Altres

En biologia cel·lular reben el nom anglès de blebs les protuberàncies irregulars de la membrana plasmàtica d’una cèl·lula que poden conduir a la formació de vesícules. El fragment següent il·lustra el que s’acaba de dir:

«The cell membrane then develops small bulges in a process known as zeiosis (blebbing). The cell then begins to expel its contents into vesicles, some of which contain parts of the fragmented and condensed cell nucleus.» [Pezzuto, Antonio. Color Atlas of Immunology]

Tant en textos en català com en castellà, és habitual l’ús de l’anglicisme bleb, si bé també hi ha propostes alternatives, com ara protrusió, butllofa, protuberància, bombolla o ampul·la. L’abundància de propostes denominatives va en detriment de la fixació d’una alternativa comunicativament vàlida que permeti prescindir de l’anglicisme. Per això, convé fixar una única forma que sigui adequada per expressar el concepte de bleb.

De totes aquestes propostes, la més indicada és butllofa, ja que el concepte mèdic de butllofa presenta certs paral·lelismes amb la formació de blebs. En tots dos casos hi ha una part protectora (epidermis o membrana cel·lular) que es desprèn (de la carn o del còrtex de la cèl·lula) i forma una protuberància plena de líquid (que en el cas de la cèl·lula és el citosol). 

La resta de propostes denominatives són o bé massa genèriques o bé menys adequades:

− La denominació protrusió és massa àmplia, ja que, si bé tots els blebs són protrusions, no totes les protrusions són blebs. Hi ha protrusions d’actina (com ara els lamel·lipodis o els fil·lopodis) que no comporten un desenganxament de la membrana cel·lular respecte del còrtex del citosquelet de la cèl·lula.

− La denominació protuberància és encara més genèrica i inclou les protrusions.

− La denominació bombolla no és adequada perquè una bombolla pot tancar-se sobre si mateixa, com les vesícules. En canvi, els blebs (o butllofes) no estan tancats encara. A més, les bombolles són objectes que no contenen líquid, si no més aviat aire, mentre que els blebs i, posteriorment, les vesícules estan plens de líquid.

− La denominació ampul·la (que no s’ha de confondre amb el castellà ampolla, equivalent a butllofa), fa referència, entre altres coses que s’aparten més del concepte de bleb, a una «dilatació sacciforme que en determinats punts presenten alguns conductes» (DEM). Tot i que, efectivament, es pot considerar que la membrana cel·lular presenta unes dilatacions, aquesta denominació no expressa amb la mateixa precisió que butllofa la naturalesa d’un bleb.

Així, doncs, proposem la forma butllofa com a alternativa més adequada a l’anglicisme bleb.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS